Odhalte poruchu učení včas!

Příčin vzniku může být víc.

Dědičnost – v blízké rodině se mohou vyskytovat lidé, kteří těmito problémy trpí

Komplikace při porodu a těsně po porodu – těžký porod s přidušením, nebo těžší novorozenecká žloutenka

Nepříznivý nitroděložní vývoj dítěte – je špatně zpětně prokazatelný, ale uvažuje se o negativním vlivu nevyvážené hladiny hormonů, nebo vážnější nemoci během těhotenství, užívání drog, alkoholu, kouření či dlouhodobý stres během těhotenství

Nedostatek potřebných podnětů – málo podněcující rodinné prostředí, nedostatečný vývoj řeči, malá pomoc při zvládání čtení a psaní na úplném začátku
smutný kluk

Nejznámější z celé skupiny specifických vývojových poruch učení ( SPU) je dyslexie. Název je to nejstarší a jedná se o poruchu čtení a nejvýrazněji ovlivňuje školní prospěch. Takové dítě má problém se naučit číst běžným způsobem, nerozumí textu a to i přesto, že jeho inteligence není snížená. Dyslektické dítě čte pomalu, slabikuje, nebo naopak čte překotně, dělá hodně chyb, mívá poruchu zrakové paměti a nechápe smysl čteného textu.
Dysortografie – jde o poruchu pravopisu. Zvýšený počet dysortografických chyb a obtíže se zvládáním gramatiky a její aplikace. Rozlišování sykavek, rozlišování dy/di, ty/ti, ny/ni. Dále vynechaná přesmyknutá, přidaná písmena, nebo slabiky ve slovech, hranice slov v písmu, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.
děvče se zápisníčkem

Ale také vynechávání teček, háčků a čárek.
Dysgrafie- jedná se o poruchu psaní. Projevuje se problémy se zapamatováním tvaru písmen, kvalita písma, která s množstvím klesá a písmo se stává nečitelným. Písmo je buď velké, nebo příliš malé a obtížně čitelné. Často škrtá a přepisuje písmena. Píše příliš pomalu. Tento výkon dítě stojí příliš mnoho energie, času a vytrvalosti.
Dyskalkulie– může se projevit jak izolovaně, tak v kombinaci s předchozími poruchami. Projevuje se v poruchách předčíselných představ, tj. třídění prvků dle barvy, velikosti, tvaru aj. Dítě má obtíže s chápáním matematických operací a matematických pojmů. V počítání si pomáhá prsty. Často je narušena matematická logika a dítě nechápe základní postupy.

Protože jde o vývojové potíže, je důležité podchytit poruchu učení včas a začít s nápravou co nejdříve.
Dyspraxie– tato porucha není tak známá. Jde o celkovou neobratnost jemné, občas i hrubé motoriky. To znamená, že ve vzdělávacích předmětech je dítě velmi šikovné, úspěšné, ale při výtvarné výchově, tělocviku, nebo pracovním vyučování je nemotorné. Tyto problémy jsou patrné už v předškolním věku.

Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí některou ze SPU, obraťte se na některou z pedagogicko – psychologických poraden a žádejte o vyšetření dítěte. Jde o důležitou informaci pro pedagoga, který dítě učí. Je důležité, aby vyšetření bylo provedeno včas. Nejlépe v 1. pololetí 2. ročníku. Včasným odhalením zabráníte vzniku neurotických či psychosomatických obtíží, nebo záškoláctví či strachu dítěte ze školy.